Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

[poznámky a dodatky] Theologická východiska pro pastoraci osob s homosexuální orientací

9. 8. 2013 12:00

Poznámky k původnímu textu (vikářské práce), který je zde:

https://augustana.signaly.cz/1308/theologicka-vychodiska-pro-pastoraci-osob

 

[1]      Pokud je předpona slova „sexualita“ napsána kurzívou, poukazujeme tím na to, že nejde jen o tento konkrétní typ lidské sexuality, ale také o lidskou sexualitu obecně.

[2]     Oporou pro naši metodu (metodologii) nám je práce vynikající znalce díla Lutherova a katolického autora Otto Hermanna Pesche: PESCH, Otto Hermann. Frei sein aus Gnade : Theologische Anthropologie. Freiburg: Herder, 1983, str. 22–45 a dílo katolického autora českého Ctirada Václava Pospíšila: POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii. 1. vyd. Praha: Krystal OP, 2005.

[3]     ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuologie (nejen) pro lékaře: Homosexualita. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, str. 120.

[4]     Slovo pocházející z angličtiny znamenající „veselý“, „jásavý“ či „bezstarostný“.

[5]     Podle místa pobytu starověké řecké básnířky Sapfó [Σαπφω], jež žila v 6. stol. př. Kr. na ostrověLesbos.

[6]     BRZEK, Antonín a Jaroslava PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ. Třetí pohlaví ??. Praha: Scientia medica, 1992, str. 19.

[7]     DUBAJ, Štefan. O postoji bratislavskej verejnosti k problematike homosexuality. Diplomová práce, Bratislava: Univerzita Komenského, 1994, str. 82-83.

[8]     Třetí pohlaví ??. Op. cit., str. 24-25.

[9]     JANOŠOVÁ, Pavlína. Homosexualita v názorech současné společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, str. 17-18.

[10]   Tamtéž... Str. 18-20.

[11]    Z anglického coming out of the closetvyjít ven (ze skříně)“ – spojení nemá ustálený český idiom.

[12]   Existuje ještě tzv. outing, což je nežádoucí (!) prozrazení homosexuální identity třetí osobou, outing bývá nesmírně traumatizující záležitostí.

[13]   Oporou v této části nám bude: Problematika homosexuální vztahů... Op. cit., str. 36-40.

[14]   Homosexualita v názorech současné společnosti... Op. cit., str. 31.

[15]   Např. pobyt ve věznici, v internátě či v armádě.

[16]   Např. neurochirurgické zásahy do mozkových center řídících sexualitu sice byly v několika případech úspěšné a došlo ke změně sexuality, ovšem za cenu neúměrných škod na zdraví pacienta.

[17]   Dnes platná 4. verze: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) [online]. Arlington: DSM-IV-TR, http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 [cit. 27. října 2012]. Přičemž první verze DSM z roku 1952 zařazovala homosexualitu mezi sociopatické poruchy a druhá verze z roku 1968 mezi sexuální deviace.

[18]   Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) [online] Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky: MKN-10, http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html [cit. 27. října 2012].

[19]   SUSA, Zdeněk. Milování. Středokluky: Nákladem vlastním, 1995, str. 39.

[20]   Problematika homosexuální vztahů... Op. cit., str. 7-8.

[21]   Tamtéž... Str. 8.

[22]   Tamtéž... Str. 8-9.

[23]   DI BERARDINO, Angelo, OSA. Homosexualita v klasické antice. In: OPATRNÝ, Aleš. (ed.). Homosexualita a křesťanská antropologie : Sborník. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1998, str. 12-17.    

[24]   Či „mužským“ – od „to mužské“ –, neboť to lépe vyjadřuje pohlavnost, o níž textu jde.

[25]   Opačné fráze, miškab zákar („ležení mužské“), užívá Bible tam, kde mluví o pannách, „jež nepoznali ležení mužské“! Např. Nu 31,17.18.35.

[26]   Viz předchozí poznámka.

[27]   Figura ethymologica – dosl. „smrtí zemřou“.

[28]   Velmi časté, např. Iz 1,9-10; Jr 23,14 a 49,18 či Am 4,11.

[29]   Srov. taktéž 1Sam 18,3; 19,1 a 20,4nn.

[30]   Srov. počátek epištoly – celá stojí na eklesiologii se středem a základem v Kristu (1K 1,10-4,21).

[31]   Že se v Korintě objevovala sexuální nevázanost coby důsledek mravního libertinismu vysvítá z následujícího oddílu 1K 6,12-20.

[32]   Nesmírně důležitý je i druhý (bezprostředně následující) biblický úsek, který popisuje totéž zase jinak – Genesis 2,4-25.

[33]   Apologie Augsburského vyznání, XXIII (O manželství kněží), 7. In: Kniha svornosti : Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese. Praha: Kalich, 2006, str. 224.

[34]   Apologie Augsburského vyznání, XXIII, 8. Tamtéž.

[35]   Apologie Augsburského vyznání, XXIII, 12. In: Kniha svornosti... Op. cit., str. 225.

[36]   Apologie Augsburského vyznání, II, 2. In: Kniha svornosti... Op. cit., str. 145.

[37]   Primus usus legis a secundus usus legis, podle: Formule svornosti / shrnující vysvětlení VI. (O třetím užití zákona), 1. In: Kniha svornosti... Op. cit., str. 501.

[38]   Rozhodující je zde právě ona apodiktická forma řeči, který je podobná formě Desatera (Nebudeš ležet s mužem ležením ženským! ~ Nesesmilníš!), a absence trestu – trestá Hospodin sám.

[39]   Zde je naopak forma kazuistická, neboť toto přikázání platilo konkrétně Izraeli ve věcech jeho kultu – nikdo nesměl znesvětit Hospodinův zvláštní oddělený lid smilstvem po způsobu okolních modloslužebných národů, proto je zde sankce: trest smrti, jehož vykonavatelem má být pospolitost lidu.

[40]   Apologie Augsburského vyznání, III (O mši), 23. In: Kniha svornosti... Op. cit., str. 236.

[41]   Místem, kde se Ježíšův pohled na manželství zřetelně vyjevuje jsou výroky o možnosti propustit manželku (rozvést se) u Matouše 5,31-32; 19,9; Marka 10,11-12 a Lukáše 16,18. Ježíš zásadně zpochybňuje legitimitu rozvodu manželství a svou Božskou autoritou ruší platnost předchozího speciálního ustanovení židovského rituálního zákona (Deutoronomium 24,1). Apoštol Pavel toto Ježíšovo slovo chápal jednoznačně jako základ křesťanské manželské etiky: „(…) přikazuji – nikoli já, nýbrž Pán – ať se žena od muže neodlučuje…“ (1K 7,10)

[42]   Srov. Problematika homosexuální vztahů... Op. cit., str. 32n.

[43]   Formule svornosti / shrnující vysvětlení VI. (O třetím užití zákona), 1. In: Kniha svornosti... Op. cit., str. 501-502.

[44]   Paralely pak u Matouše 22,23-33 a Lukáše 20,27-40.

[45]   V tomto duchu učí též apoštol Pavel, srov. 1Kor 7,7-9.25-29.

[46]   Augsburské vyznání, XXVII (O klášterních slibech), 113. In: Kniha svornosti... Op. cit., str. 70.

[47]   Podle poznatků současné vědy je při dobré motivaci úspěšnost asi 20%. Podle: Milování. Op. cit., str. 38.

[48]   Tamtéž, str. 39.

 

Celý text práce ke stažení zde: vikářská práce.doc

Zobrazeno 1641×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz