Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Březen 2009

9. 3. 2009 17:34

Matouš 15:21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz