Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Duben 2016

26. 4. 2016 17:02

Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel 5,6 J Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi 3,9 Dobrého rána, milí bratři a milé sestry v Kristu! Dnešní…


19. 4. 2016 18:00

Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9 Dobrého rána, drazí přátelé v Kristu! Dnešní…


12. 4. 2016 17:00

Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21 Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13 Dobrého rána! Dnešní starozákonní heslo (i to novozákonní) navýsost pasuje…


6. 4. 2016 22:25

Jan 20,19-29 Toho pak večera onoho dne toho prvního po sobotě, když byly dveře zamčeny, kde byli učedníci kvůli strachu [ze] židů, přišel Ježíš a postaviv se doprostřed nich, řekl jim: „Pokoj vám!“ A toto pověděv, ukázal jim ruce a bok svůj. I…


5. 4. 2016 17:00

Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz