Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Květen 2016

31. 5. 2016 12:45

Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23 Dobrého…


24. 5. 2016 16:00

Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12 Pavel píše: Pán při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17 Pozdrav Pán Bůh a dej Vám dobré ráno!…


18. 5. 2016 16:00

Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2 Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24 Dobrého rána! PRVNĚ DOCELA KRÁTCE – Dnešní starozákonní heslo se v luterských…


15. 5. 2016 15:56

Iz 62,1-3 DUCH Panovníka Hospodina [jest] nade mnou protože pomazal Hospodin mě, abych nesl evangelium [radostnou zvěst] poníženým – poslal mě – abych ovázal zlomená srdce abych ohlásil svobodu zajatým a spoutaným otevření pout, abych vyhlásil rok…


10. 5. 2016 16:30

Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: 'Děvče, pravím ti, vstaň!' Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek 5,41-42Pokojného…


4. 5. 2016 1:30

Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43Dobrého rána, milé sestry a milí bratří!PLNÝ TEXT…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz