Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
9. 3. 2016 0:01

Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22 Dobrého rána, sestry a bratří milovaní! Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji…


2. 3. 2016 22:22

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Izaiáš 52,7 Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15…


5. 3. 2015 3:19
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kazatel, Bible

Milé sestry a milí bratři, prvně Vás chci pozdravit z daleké západočeské Plzně a popřát Vám požehnané prožití Velikonoc! Nakolik se Váš sborová list/časopis jmenuje Baránok (Boží), a tudíž přímo odkazuje k velikonočním událostem, napsal jsem pro Vás…


23. 11. 2013 18:21
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: recenze

PESCH, Otto Hermann. Základní otázky katolické víry. Praha: Vyšehrad, 1997. 174 str. Je málo skutečně vysoce theologických knih, jež může s užitkem číst člověk bez theologického vzdělání, a přece bych Ti, milá čtenářko neb milý čtenáři, takovou…


9. 8. 2013 10:36

BALABÁN, Milan. Kořeny a květy biblických pojmů. Eman, 2012, 112 str. Profesorův herbář – theo‑botanika praktická Nejnovější kniha, či spíše knížečka, z pera Milana Balabána sluje velmi příznačně „Kořeny a květy biblických pojmů“. Přední český…


31. 7. 2013 7:10
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Jan 8,1-8: Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou…


25. 5. 2013 12:17
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, jediný Hospodine, ať když Tebe svatého, nyní jako Trojici vyznáme, jednou v dokonalosti poznáme. Amen. „Já tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého!“ – To jsou, milé sestry a milí bratři, slova, která nad námi jednou a jedinečně zazněla…


8. 8. 2012 8:00

1. Život Eckhart se narodil roku 1260 v Durynsku1, najspíše jako syn rytíře (tedy šlechtice) Eckharta „řečeného von Hochheim (z Hochheimu)“, jehož smrt je doložena listinou z 19. května roku 13052, předpokládá se Eckhart vstoupil v roce 1275 v…


7. 8. 2012 8:00
Rubrika: Odborně neodborně | Štítky: theologie, ethika

Uměřenost (mírnost, temperantia) v Summě theologické (II.II.141-159) 141.1: Mírnost je ctnost, protože řídí (moderatio) a mírní (temperies) rozum, neboť ctností jest, co naklání k rozumu (Diviš). 141.2: Uměřenost se bere ve dvou významech: 1. Obecný…


6. 8. 2012 11:39
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: exegeze

Exegeze – Žalm 8. the-anthropologický střed žaltáře? Přemýšlíme-li o člověku a tážeme-li se na člověka jakožto (systematičtí) theologové, dostáváme se na poněkud nepříjemnou půdu theologie fundamentální (prolegomen), protože dříve než se začneme…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz