Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Iz 62,1-3 DUCH Panovníka Hospodina [jest] nade mnou protože pomazal Hospodin mě, abych nesl evangelium [radostnou zvěst] poníženým – poslal mě – abych ovázal zlomená srdce abych ohlásil svobodu zajatým a spoutaným otevření pout, abych vyhlásil rok…


Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: 'Děvče, pravím ti, vstaň!' Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek 5,41-42Pokojného…


Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43Dobrého rána, milé sestry a milí bratří!PLNÝ TEXT…


Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel 5,6 J Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi 3,9 Dobrého rána, milí bratři a milé sestry v Kristu! Dnešní…


Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9 Dobrého rána, drazí přátelé v Kristu! Dnešní…


Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21 Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13 Dobrého rána! Dnešní starozákonní heslo (i to novozákonní) navýsost pasuje…


Jan 20,19-29 Toho pak večera onoho dne toho prvního po sobotě, když byly dveře zamčeny, kde byli učedníci kvůli strachu [ze] židů, přišel Ježíš a postaviv se doprostřed nich, řekl jim: „Pokoj vám!“ A toto pověděv, ukázal jim ruce a bok svůj. I…


Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek…


Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7 Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl: „Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel. Matouš…


Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm 43,3Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20 Jsou Velikonoce! Pán vstal z mrtvých! Já ráno všech rán: ráno, jež povstává z ran, kdy se…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio