Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
8. 9. 2008 19:57

Od externího blogisty Zdeňka Kříže:" John A. T. RobinsonČestně o BohuÚvodAutor knihy, John A. T. Robinson, v této tenké publikaci reflektuje změny, které kolem něj probíhají, resp. probíhali. Bultmann, Bonhoeffer, Buber, Tillich… výčet…


8. 9. 2008 19:54

Tak mám externího spolupracovníka, jenž mi pomůže plniti blog.Jest jím můj komiliton z akademické obce Zdeněk Kříž z české církve marokánske (CB pro neznalou většinu).


8. 9. 2008 17:40

Zamyšlení nad textem z Lukáše 7, 11 - 17Ježíš a jeho učedníci jsou opět na jedné z jejich cest a provází je veliký zástup. Pomalu se blíží k městu Naim. Naim je město jehož název má něco společného z rozkoší... Lidé ve starověku pojmenovávali města…


7. 9. 2008 10:20

Kázání na svátek Křtu Páně (I. neděli po Zjevení) na text ze 2. kapitoly Lukášova evangelia Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu. Minulou neděli jsme slavili svátek Zjevení Páně, kde jsme si připomněli, jak je důležité, že i my,…


6. 9. 2008 11:12

Martin Luther – O klíčích Kristových a o církvi svaté. 1.1. Úvod„Ježíš jim znovu řekl: 'Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.' Po těch slovech na ně dech a řekl jim: 'Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,…


6. 9. 2008 11:09

Cadik z Assisi a svatý Baal-šem-tov? Předmětem mé krátké práce je pokus srovnat chasidské hnutí v judaismu s františkánským hnutím v křesťanství. K tomu, že se o takovéto srovnání vůbec pokouším mne vede fakt, že chasidismus a františkánské hnutí…


6. 9. 2008 11:02

Kázání na svátek Nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista na text z Markova evangelia 16, 14 – 20. Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho, jakož i od Ježíše Krista. Amen. Dej milý Ježíši, ať nám tvé nanebevstoupení slouží ku spasení, abychom tě u…


4. 9. 2008 17:49

Kázání na 1. neděli po Velikonocích (Tomášovu neděli; Bílou neděli) na text z Janova evangelia 20, 19 – 31. Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se…


4. 9. 2008 17:47

Zamyšlení nad textem o milosrdném samařanovi. Dej Kriste, ať tě, byť k nám i jako nepatrný bližní přicházíš, poznáme a tebe jako Mesiáše radostně vyznáme. Amen.Lukáš 10:24-37: "A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči,…


4. 9. 2008 17:31

Kázání na 10. neděli po svátku Nejsvětější TrojiceLk 19:41-48 A když se přiblížil, uzřev město, plakal nad ním, Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.…


« novější 1 6 10 15 16 17 18 19 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz