Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
22. 6. 2016 1:06

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12Kdo zachovává jeho…


14. 6. 2016 15:13

Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12 O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20 *** Dobrého rána, milé sestry a milí bratří v Kristu! *** Dnešní starozákonní heslo je vzato z knihy…


8. 6. 2016 11:51

Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37***Dobrého středečního poledne, milé setry a milí bratří!Dnes Vám své heslo posílám poněkud opožděně, ale kéž je Vám to inspirací, že i pozdější příchod k…


31. 5. 2016 12:45

Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23 Dobrého…


24. 5. 2016 16:00

Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12 Pavel píše: Pán při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17 Pozdrav Pán Bůh a dej Vám dobré ráno!…


18. 5. 2016 16:00

Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2 Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24 Dobrého rána! PRVNĚ DOCELA KRÁTCE – Dnešní starozákonní heslo se v luterských…


15. 5. 2016 15:56

Iz 62,1-3 DUCH Panovníka Hospodina [jest] nade mnou protože pomazal Hospodin mě, abych nesl evangelium [radostnou zvěst] poníženým – poslal mě – abych ovázal zlomená srdce abych ohlásil svobodu zajatým a spoutaným otevření pout, abych vyhlásil rok…


10. 5. 2016 16:30

Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: 'Děvče, pravím ti, vstaň!' Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek 5,41-42Pokojného…


4. 5. 2016 1:30

Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43Dobrého rána, milé sestry a milí bratří!PLNÝ TEXT…


26. 4. 2016 17:02

Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel 5,6 J Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi 3,9 Dobrého rána, milí bratři a milé sestry v Kristu! Dnešní…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz