Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
19. 4. 2016 18:00

Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9 Dobrého rána, drazí přátelé v Kristu! Dnešní…


12. 4. 2016 17:00

Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21 Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13 Dobrého rána! Dnešní starozákonní heslo (i to novozákonní) navýsost pasuje…


6. 4. 2016 22:25

Jan 20,19-29 Toho pak večera onoho dne toho prvního po sobotě, když byly dveře zamčeny, kde byli učedníci kvůli strachu [ze] židů, přišel Ježíš a postaviv se doprostřed nich, řekl jim: „Pokoj vám!“ A toto pověděv, ukázal jim ruce a bok svůj. I…


5. 4. 2016 17:00

Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek…


29. 3. 2016 20:00

Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7 Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl: „Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel. Matouš…


26. 3. 2016 17:00

Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm 43,3Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20 Jsou Velikonoce! Pán vstal z mrtvých! Já ráno všech rán: ráno, jež povstává z ran, kdy se…


26. 3. 2016 9:58

K bílosobotnímu rozjímání nad Kristovou smrtí a k přípravě na pravou velikonoční radost by Vás mohla povzbudit má včerejší slova – z velkopátečního kázání, tak se Vám je pokusím přetlumočit: Kázat na pašije je nesmírně těžké, protože, pokud člověk…


24. 3. 2016 18:00

O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89,2 K V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5…


23. 3. 2016 22:06

Bůh dal mi růst v zemi trápení mého. 1.Mojžíšova 41,52 K Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek 14,34 Požehnaný Velký čtvrtek Vám přeji! Dnešní heslo je vzato z 1. knihy Mojžíšovy – Genesis, a to konkrétně z praoteckých příběhů, a…


23. 3. 2016 0:01

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8 Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22 Dobrého a příjemného středečního rána, milé sestry a milí bratří! Dnešní starozákonní heslo je vzato ze Žalmů, konkrétně…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz