Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Denní zamyšlení, středa 25. května 2016

24. 5. 2016 16:00

Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12
 
Pavel píše: Pán při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17
 
Pozdrav Pán Bůh a dej Vám dobré ráno!
 
Dnešní starozákonní (původně) žalmové heslo jsou slova poměrně dobře známá, ale paradoxně (?!) mnohem spíše proto, že si je „vzal do huby“ sám ďábel pokoušející Ježíše Krista na poušti, nežli proto, že je původně pověděl některý starozákonní žalmista... Slova dnešního hesla tak vyvolávají reakci: Jednak otázku, jak a kdy biblická slova správně použít (?), jednak varování před (relativně snadnou!) možností biblická slova zneužít! Ukazuje se nám tu totiž hned dvojí cesta k možnému zneužití (či nesprávnému použití) biblických slov: Za prvé jejich vytržením z kontextu – toť ono nechvalně známé „veršíčkování“; za druhé pak úplné převrácením jejich smyslu.
 
Prvně tedy ke kontextu našich slov: Jsou vzata z 91. Žalmu, což je žalm, který jako mnohé další žalmy nenese žádný nadpis, chce tudíž promlouvat jednotně jako celek... A skutečně – celý tento Žalm je mocným svědectvím o zvláštní (!) Boží ochraně. Podivuhodný je hned počátek žalmu: „Bydlící v úkrytu Nejvyššího (hebr. eljón), přenocuje ve stínu Všemocného (hebr. šaddaj)...,“ (v. 1) neboť jsou zde užita obě speciální židovská pojmenování (přívlastky?) pro Boha, a to paralelně, tímto se chce naznačit, že Žalm mluví na prvním místě nikoli o Božím ochraňování obecně, nýbrž o zvláštním Božím ochraňování konkrétního Božího vyvolence – Mesiáše? Tomuto pochopení žalmu nahrává i to, co následuje a je uvozeno v. 2a – „Říkám Hospodinu:“ –, jsou to totiž jednotlivé (prorocké) výroky o poměru mezi Hospodinem a jeho vyvoleným, a zvláštním Božím ochraňování jeho vyvoleného, který se dozajista dostane do různých problémů... Tak čteme o „osidlech čihaře (ptáčníka)“ (v. 3a), „moru zhoubném“ (v. 3b) či „plížícím se temnotami“ (v. 6a), „hrůze noci“ (v. 5a) či „šípu, který létá za dne“ (v. 5b), „nákaze, jež se šíří za poledne“ (v. 6B – Septuaginta a Vulgáta ovšem čtou o „nákaze od zlého ducha“). Všechno výše popsané zlo se sice na první pohled jeví jako skutečnosti z tohoto světa – válka a nemoci, avšak hned na druhý pohled se ukazuje také mimo-světský (podsvětní či zásvětní) charakter tohohle všeho – noc a temnoty: jakoby se v obyčejném pozemském zlu demonstrovalo ještě horší a absolutní zlo (nad)po(d)zemské, vždyť víme, že za každým dílčím zlem nakonec stojí ten Zlý... Nakolik četné a rozrůzněné jsou zde uváděné popisy zla, natolik jsou zde různorodě popsány i způsoby Boží pomoci a ochrany, ba ještě četněji a různoroději: „útočiště“ a „pevná tvrz má“ (v. 2a), „vysvobození“ (v. 3a), „přikrytí perutěmi“ (v. 4a), „útočiště pod křídly“ (v. 4b), „pavéza“ či „štít“ (v. 4c), „odplata svévolníkům“ (v. 8b), „domov“ (v. 9b)... Nelze se ani divit, že to celé končí zaslíbením konečného (eschatologického) vítězství nad zlem a jeho nestvůrnými pohunky: „Po lvu a a po zmiji budeš šlapat, pošlapeš lvíče i draka!“ (v. 13) Po sérii uváděných prorocko-věštebných výroků (či vizí) ve v. 2b – 13 následuje ve v. 14 – 16 přímá řeč Boží potvrzující Jeho zaslíbení: „Budu jeho hradem, on zná moje jméno... (v. 14b) do posledních dnů budu ho sytit, ukáži mu svoji spásu (v. 16b – konec Žalmu)!“
 
A teď ke smyslu našich slov, jež dosl. znějí: „Vždyť andělům (var. poslům) svým přikázal (dal přikázání) o/kvůli tobě, aby střežili tě ve všech cestách tvých. Na rukou/na dlaních (úsměvná var. je na pánvičkách či na lžících) nosit tě, abys tvrdě nenarazil do kamene nahou svou!“ Slova dnešního verše tedy jsou čistým Evangeliem a ujištění o Boží ochranné milosti.
 
Ďábel však (srov. Mt 4,6) tato slova docela překroutí a zneužije, prvně tak, že je vytrhne z kontextu a použije je, jak se mu právě hodí – „mlátit druhé biblí po hlavě“, v tom je ďábel skutečným mistrem... Ovšem samo citování jediného verše ještě špatně být nemusí, někdy kontext, aniž je řečen explicitně, vytane na mysli implicitně, k čemuž dostačuje, když člověk Bibli zná a daná slova již alespoň někdy slyšel (samozřejmě je lépe, slyšel-li je častěji). Jenže ďábel provede ještě hroznější kličku, když čisté slovo Evangelia zamění za slovo Zákona, když z Božího ujištění o milostivé ochraně člověka udělá příkaz a výzvu k testování – zkoušení a pokoušení – Boha! „Prostě jednoduše nevěř tomu, co Bůh říká, ale vyzkoušej si, je-li to pravda... No tak, udělej pokus...! Vždyť na co si nesáhneš a co nevidíš na vlastní oči, to není...“ Ano, ďábel místo víry podstrkává poznání, žádaje důkaz... Jenže, kde se žádají důkazy, tam není prostor pro nedokazatelnou víru! Kde se zkoumají (přírodní i sociální) zákony, tam nastupuje jen (Boží) Zákon a Bohu-žel mizí Evangelium!
 
Náš největší luterský poklad a klíč k porozumění Bibli (a theologický princip luterství vůbec) je JASNÉ ROZLIŠOVÁNÍ MEZI ZÁKONEM A EVANGELIEM, proto si tento poklad nenechme nikdy a nikým vzít ani zatemnit!
 
***
 
Ochranovští však heslo chápou v jeho původním významu - jako řeč Žalmistovu, jako čisté evangelium, a nikoli jako zákonickou (farizejskou) řeč ďáblovu! A tak heslo rozvíjejí citátem pokorného vyznání – spíše životní retrospekce – apoštola Pavla, jak jej ve své pastorální 2. epištole k Timoteovi, kde dosl. říká: „Avšak Pán stál při mě a posílil mě (aby skrze mě došla kázaná zvěst [řec. kérygma] naplnění) a slyšely všechny národy. I byl jsem vyrván z tlamy lví)!“ Žel, Ochranovci heslo opět krátí, což je tentokrát trochu ke škodě, poněvadž je tu na 91. Žalm více narážek... Toto Pavlovo vyznání se nachází na samém konci listu a po něm následují již jen osobní pozdravy (2. Tim 4, 18-19); slova tohoto vyznání jsou hlubokou pravdou o Božím působení v našich životech.
 
***
 
Kéž umíme s Písmem zacházet dobře a kéž nás Boží slovo vede k pokornému retrospektivnímu vyznání, že i v našich životech se děje bezpočet zázraků Boží milosti: Zkrátka, že i nás Bůh doprovází!
 
Nebeský Otče, rač mi tu jistotu víry dát, že nás máš v Kristu Ježíši rád, a sešli Ducha průvodce, ať nemusím se bát. Amen.
 
***
 
Mějte požehnaný (tý)den a Boží milost ať Vás provází!
 
bratr Tomáš

Zobrazeno 420×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz