Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
6. 12. 2016 16:58

Katechismus je ve formátu pdf k dispozici v příloze -> MK.pdf.


12. 10. 2016 22:12

žehnání_žehrání.doc Co je to „(Boží) požehnání“? : aneb žehnat, ne žehrat! Člověk má ve svém životě v zásadě jen dvě možnosti: buď ví, že mu Bůh jak ve všem dobrém, tak přes všechno zlé žehná, anebo „za boha“ neustále jen žehrá. Věřící poznává, že…


10. 10. 2016 14:40

Matouš 21,32-46: kazani_vinaři.doc „Poslyšte jiné podobenství – »Byl (jednou jeden) hospodář, vlastník otroků, který vysadil vinici, ohradou ji oplotil [var. zídkou ji obehnal], vykopal v ní (vinný) lis a zbudoval (strážní) věž, [načež] ji předal…


8. 10. 2016 11:24

Pochopení tvých slov vnáší světlo a dává i prostým rozumět. (Žalm 119,130 F)Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Římanům 15,4) ***Dobrého dne, milé…


3. 10. 2016 15:13

Matouš 9,1-8: „A nalodiv se do lodi, přeplavil se, a přišel do města svého. A hle (!), přinesli mu paralyzovaného, na lůžku ležícího. A spatřiv Ježíš víru jejich, řekl paralyzovanému: Buď dobré mysli, dítě, odpuštěny jsou tobě hříchy tvé. A tu si…


1. 10. 2016 0:00

Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. Žalm 119,109 Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68 *** Dobrého dne, milé sestry a milí bratři, Boží a moji přátelé! „Tradici“ psaní zamyšlení jsem sice na…


24. 9. 2016 11:09

Nebeský Otče, prvně tě prosím za všechny církve, zvláště za ty v celé České republice, ale i na celém světě... ať již jejich nauka mluví o tom, že v nich tvá jediná církev subsistuje (jako katolíci) či existuje (jako evangelíci), dej všem těmto…


6. 7. 2016 17:00

Husova kázání z roku 1405 (ev. advent 1404), kdy ještě neznal Viklefovo dílo. Kázání č. 35 pro neděli ve Velikonočním oktávu1 Všechno, co se narodilo z Boha, zvítězilo nad světem. (1J 3,5) Apoštol Jan ukazuje v epištole slavné vítězství. Přičemž se…


6. 7. 2016 11:22

Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďte silní! 1.Korintským 16,13 K***Dobrého dne, milé sestry a milí bratří…


29. 6. 2016 6:00

Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10Bůh neopomenul o sobě vydávat svědectví dobrodiním, dávaje vám z nebe deště i úrodné časy, zahrnuje vaše srdce potravou a blažeností. Skutky 14,17 J ***Dobrého dne, milé…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz