Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Březen 2016

29. 3. 2016 20:00

Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7 Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl: „Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel. Matouš…


26. 3. 2016 17:00

Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm 43,3Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,20 Jsou Velikonoce! Pán vstal z mrtvých! Já ráno všech rán: ráno, jež povstává z ran, kdy se…


26. 3. 2016 9:58

K bílosobotnímu rozjímání nad Kristovou smrtí a k přípravě na pravou velikonoční radost by Vás mohla povzbudit má včerejší slova – z velkopátečního kázání, tak se Vám je pokusím přetlumočit: Kázat na pašije je nesmírně těžké, protože, pokud člověk…


24. 3. 2016 18:00

O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89,2 K V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5…


23. 3. 2016 22:06

Bůh dal mi růst v zemi trápení mého. 1.Mojžíšova 41,52 K Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek 14,34 Požehnaný Velký čtvrtek Vám přeji! Dnešní heslo je vzato z 1. knihy Mojžíšovy – Genesis, a to konkrétně z praoteckých příběhů, a…


23. 3. 2016 0:01

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8 Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22 Dobrého a příjemného středečního rána, milé sestry a milí bratří! Dnešní starozákonní heslo je vzato ze Žalmů, konkrétně…


16. 3. 2016 0:00

Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským 6,10 Dobrého rána, bližní moji v Kristu!Dnešní starozákonní heslo je vzato z knihy Přísloví, přičemž již sám název knihy je…


9. 3. 2016 0:01

Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22 Dobrého rána, sestry a bratří milovaní! Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji…


2. 3. 2016 22:22

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Izaiáš 52,7 Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz