Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
23. 3. 2016 22:06

Bůh dal mi růst v zemi trápení mého. 1.Mojžíšova 41,52 K Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek 14,34 Požehnaný Velký čtvrtek Vám přeji! Dnešní heslo je vzato z 1. knihy Mojžíšovy – Genesis, a to konkrétně z praoteckých příběhů, a…


23. 3. 2016 0:01

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7-8 Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22 Dobrého a příjemného středečního rána, milé sestry a milí bratří! Dnešní starozákonní heslo je vzato ze Žalmů, konkrétně…


16. 3. 2016 0:00

Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským 6,10 Dobrého rána, bližní moji v Kristu!Dnešní starozákonní heslo je vzato z knihy Přísloví, přičemž již sám název knihy je…


9. 3. 2016 0:01

Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22 Dobrého rána, sestry a bratří milovaní! Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji…


2. 3. 2016 22:22

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Izaiáš 52,7 Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15…


5. 3. 2015 3:19
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kazatel, Bible

Milé sestry a milí bratři, prvně Vás chci pozdravit z daleké západočeské Plzně a popřát Vám požehnané prožití Velikonoc! Nakolik se Váš sborová list/časopis jmenuje Baránok (Boží), a tudíž přímo odkazuje k velikonočním událostem, napsal jsem pro Vás…


23. 11. 2013 18:21
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: recenze

PESCH, Otto Hermann. Základní otázky katolické víry. Praha: Vyšehrad, 1997. 174 str. Je málo skutečně vysoce theologických knih, jež může s užitkem číst člověk bez theologického vzdělání, a přece bych Ti, milá čtenářko neb milý čtenáři, takovou…


9. 8. 2013 10:36

BALABÁN, Milan. Kořeny a květy biblických pojmů. Eman, 2012, 112 str. Profesorův herbář – theo‑botanika praktická Nejnovější kniha, či spíše knížečka, z pera Milana Balabána sluje velmi příznačně „Kořeny a květy biblických pojmů“. Přední český…


31. 7. 2013 7:10
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Jan 8,1-8: Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou…


25. 5. 2013 12:17
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, jediný Hospodine, ať když Tebe svatého, nyní jako Trojici vyznáme, jednou v dokonalosti poznáme. Amen. „Já tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého!“ – To jsou, milé sestry a milí bratři, slova, která nad námi jednou a jedinečně zazněla…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz