Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Spánek duše V hrobě býti a v zemi tlíti, to osud mého těla bude, než formu prachu nadobude. Co s duší stane se? Nic, jen vítr si ji odnese! By v poslední den v nic vdechl…


Značně opožděně (sic!), ale přece, neboť jsem dlouho přemýšlel, mám-li jej uveřejnit. VELKOPÁTEČNÍ KÁZÁNÍ <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Kriste, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj ve věrných…


Kázání na Popoleční středu Dej, dobrý Ježíši, ať za tebou na poušť vyjdeme a tam se z mnohých hříchů svých kajeme. Amen. Na text Marek 4, 1 - 11 pokušení na poušti (můj překlad): Tenkráte byl Ježíš vyveden duchem do pouště, aby byl pokoušen od ďábla…


Kázání na text z Lukáše 2, 21-40 o Simeonovi a Anně >>Milí bratři a milé sestry<<, tuto neděli, první po Vánocích, čte Církev z Lukášova evangelia text o setkání Simeona a Anny s narozeným dítětem Ježíšem. Dítě přežilo prvních osm dní, což tehdy…


18. 12. 2009 17:24

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Norbert Lohfink SJ - Alttestamentliche Wissenschaft als Theologie? Úvod Můj referát se zaobírá prací katolického starozákonníka a dnes již emeritního profesora starozákonní exegeze na…


<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Tvé království přijď, ó Páne, dej, ať se nám takto stane. Amen. Mt 6, 9a.10a: „Vy se modlete takto: ‚Přijď království Tvé!’” Milí bratři a milé sestry! Dnešní nedělí,…


21. 10. 2009 17:15

Pojďme do temnot hledat světlo, do hlubin hledat výšiny, do nenávisti lásku... Pojďme až na dno své duše, kde uzříme JEN PRÁZDNOTU, abychom mohli skutečně uzřít Boha... V prázdnotě je plnost a v plnosti prázdnota! Ve smrti je život a v životě je…


Na text Mk 11, 12-14.20-22 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal Ježíš hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: "Ať z…


24. 8. 2009 22:21
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Lukáš 18: 9. I řekl také proti některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných za nic nevážíce, podobenství toto: 10. Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus, a druhý publikán. 11. Farizeus stoje, takto se sám v…


Když jsem v Katolickém kancionále narazil na píseň číslo 514, zůstal jsem chvíli jako oněmnělý... "Hospodine všech věcí Pane..." a "Nejmocnější Bože otče..." jsou přece součásti tropu předbělohorské liturgie českých luterských sborů. Bratři…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio